Inkluderingsmidler

Søknad om midler til inkludering


Vi i Singsaker BBK er opptatt av at alle barn og unge som ønsker å spille basketball i klubben vår, skal

kunne delta uhindret av familiens økonomiske situasjon. Basket skal være tilgjengelig for alle !


Vi har derfor søkt Idrettsrådet i Trondheim og fått innvilget midler for inkludering. Målgruppene er

barn, ungdom og unge fra familier med liten betalingsevne, samt barn og ungdom med

minoritetsbakgrunn. Ved bruk av inkluderingsmidlene kan klubben gi økonomisk støtte til den

enkelte spiller til dekning av f.eks. treningsavgifter og/ eller egenandeler i forbindelse med

deltagelse på cuper e.l.


Inkluderingsmidlene vil kun dekke en del av utgiftene pr. deltager, så for det øvrige vil vi i Singsaker

BBK selvsagt legge til rette for å finne en god løsning sammen med spillerens foresatte.


Alle som tenker at noen kan ha behov for inkluderingsmidler oppfordres til å søke klubben om støtte,

det være seg spilleren selv, spillerens foresatte, trener eller lagleder.


Ta kontakt med klubben på e-post: post@singsakerbbk.no, dersom du ønsker nærmere

informasjon eller ønsker å søke på egne/andres vegne om inkluderingsmidler.